1. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, przesyłamy podstawowe

informacje na temat rozporządzenia

Co to jest RODO?

To unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Ten dokument ma uregulować

postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie

informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost

przeciwnie - te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać czy zrealizować

Twoje zamówienie. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób

przetwarza Twoje dane osobowe.

Co to są dane osobowe?

To wszystkie informacje, które mogą pozwolić Cię zidentyfikować. Na przykład zarówno Twoje imię i

nazwisko, jak i numer PESEL, dane o lokalizacji czy wizerunek.

Jakie Twoje dane są gromadzone przez administratora?

Zbieranie danych ogranicza się do danych niezbędnych do realizacji transakcji i wysyłki towarów, co

obejmuje dane osobowe, dane adresowe, adresy poczty elektronicznej oraz kontakt telefoniczny.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych

jest Sklep Medyczny Zdromed Ostrowiec Świętokrzyski ul. 11 Listopada 11.

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w na stronie

zdromed.pl lub ze złożonego do nas, przez Ciebie, zamówienia na oferowane przez nas towary.

W jakim celu i na jakiej podstawie Sklep Medyczny Zdromed przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do

wykonania zawartej między nami umowy, wykonania Twojego zamówienia lub wykonania naszych

prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci

możliwości pełnego korzystania ze strony zdromed.pl;

umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i

ich historii;

umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji handlowych;

zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;

rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez

Zdromed;

obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;

kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;

rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w

celach:

analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie zdromed.pl celem dostosowania usług i treści

do Twoich indywidualnych preferencji;

windykacji należności;

prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

zapewnienia obsługi usług płatniczych;

zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym

przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;

kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,

prowadzenia analiz statystycznych;

przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia

przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania

Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Zdromed jest uprawniony przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody

w celu:

zapisywania danych w plikach cookie;

gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.

Czy musisz podać zdromed.pl swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie w jakim będzie

wymagane przez nas w celu wykonania Twojego zamówienia, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres do

celów wysyłkowych, numer telefonu w celu ewentualnego kontaktu związanego z realizowaną transakcją i

do umieszczenia na liście przewozowym dla kuriera w celu kontaktu związanego z realizacja zlecenia

dostarczenia zamówienia. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie będzie możliwym

zrealizowanie Twojego zamówienia. Podanie przez Ciebie powyższych danych oraz pozostałych danych

osobowych jest dobrowolne.

Jakie prawa dla klienta wprowadza RODO?

Najważniejsze uprawnienia, które daje Ci RODO:

Możesz uzyskać informacje, czy dana firma/instytucja przetwarza Twoje dane osobowe.

Jeśli tak - możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Możesz również uzyskać szczegółowe

informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam

nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji - możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej

konkretnej firmie.

Inne Twoje prawo to możliwość sprostowania danych. Jeśli są one nieprawidłowe - możesz poprosić o ich

poprawienie.

Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Oczywiście nie w

każdym przypadku. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami

prawa i Twoja prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie

ma podstaw do ich przetwarzania - Twoje dane powinny być usunięte.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane - możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych

osobowych.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

ZDROMED przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu,

jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10

lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych

jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin

płatności podatku.

2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:

a) Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest Sklep

Medyczny Zdromed Ostrowiec Świętokrzyski ul. 11 Listopada 11.

b) ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,

c) ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,

d) udostępnienie danych jest dobrowolne.

3. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w Zdromed, są

przekazywane : PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, Bank

Millennium SA, ul. Stanisława Żaryna 2A 02-593 Warszawa,

a) w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A płatności za nabyte w internetowym sklepie Zdromed

towary,

b) niezwłocznie po wyborze przez Klienta w zdromed sposobu dokonania płatności w formie płatności online.

4. Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych w celu realizacji Zamówienia.